ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.berninatanfolyam.hu oldalt üzemeltető Maurer Zsuzsanna egyéni vállalkozó (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, tanfolyamokra, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között Jelentkezem gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Kérlek, hogy tájékozódj olvasd el figyelmesen a feltételeket, mielőtt jelentkezel egy tanfolymra! Ha valamely ponttal nem értsz egyet vagy kérdésed van, azt jelezd, egyébként úgy tekintem, hogy a feltételekkel egyetértesz, és elfogadod a leírt pontokat, feltételeket.

 1. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés
 1. Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató által, e-mailben kiküldött  írásos visszaigazolással jön létre, amely tartalmazza a tanfolyammal kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, választott fizetési módot. Ez a levél a jelentkezés után kerül kiküldésre a felhasználó által megadott e-mail címre, ezért fontos, hogy pontos e-mail címet adj meg (melyet naponta nézel)

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével
 • felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával.

1.3 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben az Ügyfél még nem kezdte el a tanfolyamot!

1.4 Amennyiben az Ügyfél a tréningdíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a tanfolyamon.

1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

1.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek. A leckék kiküldése minden héten kedden történik, a leckékkel kapcsolatos segítségnyújtás pedig egész héten, hétköznaponként.

Az oktató minden hétköznap reggel 9 és délután 17 óra között áll a zárt tanulói Facebook csoportban a tanulók segítségére, hétvégén, ünnepnapokon és nem munkaidőben nem, de e-mailben, illetve a Facebook csoportban ezekben az időszakokban is lehet kérdezni, ami munkaidőben kerül megválaszolásra. Online tanfolyam lévén egyéb módon – telefonon, Skype-on, személyes FB üzenetben vagy személyesen nem nyújt az oktató segítséget. A fenti időben azonban bármikor lehet kérdezni.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tanfolyam információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tanfolyamok témájának, időpontjának, egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tanfolyamok törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyamok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.berninatanfolyam.hu) tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódj a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 1. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.2 100% pénzvisszafizetési garancia

A tréning résztvevőjének az oktatás minőségével kapcsolatos elégedetlenség esetén joga van élnie a 100%-os elégedettségi garanciával, amelyet az online tanfolyam megkezdése után a harmadik lecke kiküldése előtt érvényesíthet a visszafizetés kérésével, amennyiben nem tud ilyen módszerrel tanulni, vagy nem ez az, amire számított. Semmit nem kérdezek, hanem visszafizetem a tanfolyam teljes árát.

A befizetett díj visszafizetése a sztornó számlázást követő legkésőbb 30 napon belül történik! A díj a banki tételek és az esetleges kedvezmények levonása után kerül visszafizetésre!

3.4 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudok felelősséget vállalni.

3.5 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tanfolyam online csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására!

3.6 A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása az Ügyfelek kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a tanfolyam feladatainak elvégzésére

A tanulóknak olyan internet kapcsolattal is rendelkezniük kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít. A tanfolyam szervezőjeként nem tudok felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak. A tanmenetnek megfelelően, előre egyeztetett időpontokban történik a tananyagok megküldése. Az ettől eltérő időpontokról értesítést küldök!

 1. A tréningek helye és ideje

4.1 A tanfolyam helye: online (elektronikus formában történik) – e-mailben és online felületeken. A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a képzés folyamatos lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat tartalmazó képzési anyagok eljuttatását az Ügyfél részére.

 1. A tréningek díjai, fizetési módok

5.1 A tanfolyamon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a tréning teljes díjának kifizetése legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtti munkanapig.

A tréningek díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, a kiküldésre kerülő Díjbekérő szerint, előre, átutalással, közvetlenül K&H Bankban banki befizetéssel lehet kiegyenlíteni. A tanfolyam aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott tanfolyam saját oldalán tájékozódsz.

A számlázásokkal, befizetésekkel kapcsolatos ügyintézés a berninatanfolyam@gmail.com címen, írásban lehetséges.

5.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tanfolyamok időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel!

5.5 A Kezdő Bernina Tanfolyam díja a tananyagokon felül tartalmazzák:

 • hozzáférést a tanfolyam zárt, tanulói Facebook csoportjához a tanfolyam ideje alatt
 • a csoporton belül oktatói támogatást
 • a bónusz ajándék megküldését,

de nem tartalmaznak sem telefonos, Skype-os támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást.

5.6 Cégem a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mailcímre küldöm a szamlazz.hu rendszeréből! Papíralapú számlát küldök, mely megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak, aláírás és pecsét nélkül érvényes.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning szerzőjének jogai

 1. Tanfolyam lemondása

6.1 A tanfolyam megkezdéséig a tanfolyam térítésmentesen lemondható , az esetleg befizetett díj 100%-a visszatéritendő 14 napon belül. A megkezdett tanfolyamok esetén azonban már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza.
Viszont a harmadik lecke kiküldése előtt élhetsz a 100% elégedettségi garanciával. A harmadik lecke kiküldése után azonban már nincs mód a tanfolyam lemondására, illetve az ár visszafizetésére.

6.2 Tanfolyamot, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a berninatanfolyam@gmail.com e-mail címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazolom szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kapsz választ, úgy kérjük ezt jelezd telefonon (+36 30 431-8135).

 1. Szerzői jogok

7.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tanfolyam szervezőjének Maurer Zsuzsanna egyéni vállalkozónak szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára e-mailben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A tréning résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

7.2. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Maurer Zsuzsanna, engedélyével lehetséges. Az ott megosztott anyagok és információk az tanfolyam közösségének szólnak, onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.

7.3. A résztvevő beleegyezik a tanfolyamon elkészült munkáit Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.4 Ügyfél mint Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlap látogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

7.5 A honlap üzemeltetője mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tanfolyamok vagy más tananyagok és összeállítások  tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 35.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

7.6 A jelen 7. pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

 

 1. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartom a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljek, a honlap elérhetőségét korlátozhatom, vagy megszüntethetem. Felhívom a T. Honlaplátogató figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárom. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A szerződés a felek között a JELENTKEZEM gomb megnyomásával jön létre, e-mailben visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

 

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Maurer Zsuzsanna EV.
6035 Ballószög, III. Körzet 71/c

Adószám: 69499551-1-23

Nyivántartási szám: 53272106

Bankszámlaszám:

Bank neve: K&H bank

Telefonos ügyfélszolgálat:+36 30 4318135 (hétköznapokon 9-15 óra között)

Email: berninatanfolyam@gmail.com

 

Utolsó módosítás: 2019. 01. 24.